Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.szvedka.pl

Sklep internetowy Szvedka, dostępny pod adresem internetowym www.szvedka.pl, zwany dalej Sklepem Szvedka, prowadzony jest przez Iwonę Czajkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Iwonana Czajkowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5841631167, REGON 220035347, zwaną dalej Sprzedawcą.  Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać pod numerem telefonu 501250888 lub za pomocą formularza.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do  przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Szvedka i określa zasady korzystania z internetowego Sklepu Szvedka oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 1 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Szvedka, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sprzedawca – Iwonana Czajkowska świadcząca usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na zasadach określonych w tym regulaminie. Nazwa i adres firmy: Iwonana Czajkowska, ul. Gospody 5a/41, 80-344Gdańsk
 4. Sklep Szvedka – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.szvedka.pl
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem internetowego Sklepu Szvedka. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło według Zamówienia.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie Szvedka rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 8. Konto – konto Klienta w Sklepie Szvedka
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Szvedka.

§ 2 Informacje ogólne

 1. Internetowy Sklep Szvedka (www.szvedka .pl) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci internet.
 2. Produkty w Sklepie Szvedka to autorskie nowe produkty, przedmioty używane odnowione oraz rzeczy używane.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Szvedka nie wymaga zakładania Konta.
 4. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Szvedka możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 5. Założenie Konta w Sklepie Szvedka jest darmowe.
 6. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Szvedka przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

§ 3 Składanie zamówień i płatności

 1. Ceny Produktów w Sklepie Szvedka są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (podany w polskich złotych, brutto), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Szvedka w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową. Można je składać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia, poda dane kontaktowe, w tym numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny adres, na który towar ma zostać wysłany lub wskaże odpowiedni punkt odbioru.
 5. W razie gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Szvedka w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
 7. Klient może wybrać następujących metod płatności:
  a. Płatność gotówką przy odbiorze
  b. Płatność za pobraniem
  c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  d. Płatności elektroniczne

§ 4 Koszty i termin wysyłki lub odbioru.

 1. Koszty wysyłki pokrywa Klient.
 2. Koszty wysyłki Produktów podawane są automatycznie w trakcie składania Zamówienia.
 3. Odbiór osobisty jest bezpłatny. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu Sprzedawca będzie kontaktował się z Klientem w celu ustalenia terminu odbioru.
 4. Większość Produktów wysyłana  jest w ciągu 48 h. W przypadku Produktów z usługą dodatkową w sprawie terminu wysyłki z Klientem będzie kontaktował się Sprzedawcą.
 5. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski. W  celu zamówienia przesyłki zagranicznej, Klient ma obowiązek skontaktowania się ze Sklepem przed złożeniem zamówienia.
 6. Termin dostarczenia Produktu zależy od przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy przewoźnika.
 7. Niektóre Produkty ze względu na rozmiar, wagę lub cechy specjalne mogą wymagać jedynie odbioru osobistego. Ta informacja podawana jest w trakcie składania Zamówienia.

§ 5 Reklamacje

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu Szvedka szczegółowo opisany jest stan każdego używanego Produktu.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od ukrytych wad.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni (podstawa prawna: Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, Dz.U 2014 r. poz. 827 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres usługodawcy. Koszty wysyłki zwracanego zamówienia ponosi Klient.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, po otrzymaniu zwracanego Produktu.

  § 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami.
 3. Dane osobowe są przez Administratora przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów.
 4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w szczególności podmioty obsługujące płatności, dostarczające produkty, zapewniające usługi dodatkowe związane z zakupem, biorące udział w obsłudze reklamacji; podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe, doradcze, marketingowe, serwisowe oraz dostawcy usług IT.Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 5. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
 6. W trakcie składania zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę” klienci posiadający Konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu Konta.
 7. Weryfikacji danych lub korekty zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza.
 8. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
 9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 10. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy sprzedaży.
 11. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez wysłanie klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu.
 12. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

  § 8 Pliki Cookies

 1. Sklep Szvedka korzysta z plików Cookies (“ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Pliki cookies w Sklepie Szvedka wykorzystywane są do uwierzytelniania zalogowanego Użytkownika, wyświetlania spersonalizowanej zawartości serwisu Użytkownikowi, do celów statystycznych, na potrzeby serwisu Facebook (przycisk “lubię to”, logowanie przez Facebook, publikacja treści w serwisie Facebook) oraz w celach reklamowych przez podmioty przetwarzające je na zlecenie Sklepu.
 4.  Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari).
 5. Korzystając ze Sklepu, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 6. Usunięcie plików Cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem Sklepu Szvedka i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności serwisu.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Sklep Szvedka zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który swoim postępowaniem narusza niniejszy Regulamin lub w jakikolwiek sposób zakłóca działanie Sklepu Szvedka.
 2. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83), zabrania się wykorzystania treści oraz plików zamieszczonych na stronie internetowej www.szvedka.pl bez uprzedniej zgody właściciela lub osób posiadających prawo do ich wykorzystywania.